Edictes

Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2439 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Correcció d'errades del text del Reglament municipal per l'ús de les instal·lacions, els espais municipals i els recursos materials
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores dels "Premis 19 d'abril del municipi de Bàscara"
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 1944 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i l'annex d'inversions per a l'exercici pressupostari 2021
Exercici: 2021 Bop: 42-0 Edicte: 1470 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 41-0 Edicte: 1442 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Decret de l'Alcaldia de delegació de funcions per a la celebració d'un casament
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1105 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1065 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores dels "Premis 19 d'abril del municipi de Bàscara"
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 161 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial d'un pla de desplegament de xarxa de comunicacions per fibra òptica al municipi de Bàscara
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10012 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i l'annex d'inversions per a l'exercici pressupostari 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9811 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020 - x2020000426