Edictes

Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4366 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal (x2022000280)
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4360 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Exposició pública del Pla local de joventut 2022-2025 de Bàscara
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4343 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial de l'Ordenança general de civisme i convivència ciutadana
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4338 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Exposició pública del compte general de 2021
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4324 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Informació pública de sol·licitud de la llicència urbanística per a la construcció d'una estesa elèctrica en sòl no urbanitzable (X2022000279)
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3565 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3389 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Delegació de celebració de casament civil
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2614 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i l'annex d'inversions per a l'exercici pressupostari 2022
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1604 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació definitiva del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions i el document d'acompanyament
Exercici: 2022 Bop: 46-0 Edicte: 1592 AJUNTAMENT DE BÀSCARA - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució, la plantilla de personal i l'annex d'inversions per a l'exercici pressupostari 2022