Consultes prèvies a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Bàscara a través de l’instancia genèrica, de la seu electrònica del Ajuntament, per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

 • PRESENCIALMENT: Us podeu acostar a les Oficines del Ajuntament de dilluns a divendres de 11 a 14 h i dijous de 16-18 h.
 • PER INTERNET: Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Bàscara. Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions…) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques i per fer-ho cal disposar d’un certificat electrònic.

  A qui va adreçat:

   – Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils
  – Els/les menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S’exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l’extensió de la incapacitació afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
  – Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d’afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

  Com fer-ho:

  -Telemàticament mitjançant la Seu Electrònica
  – Correu postal
  – Presencialment a les oficines municipals
  – A les oficines de Correus, tal com s’estableixi reglamentàriament
  – A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger
  – A les oficines d’assistència en matèria de registres
  – En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents

  Observacions:

  Es realitzarà una consulta pública en la qual es demanarà l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la futura norma sobre:

  – Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
  – La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  – Els objectius de la norma
  – Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

   Legislació

  Art. 133 Llei 39/2015, d’1 doctubre del Procediment Administratiu Comú.