Junta de Govern Local

Narcís Saurina i Clavaguera (ERC-AM)

Urbanisme, Hisenda, Medi Ambient i Promoció Econòmica.

alcaldia@bascara.cat

Àngels Teixidor Camps (ERC-AM)

Salut, Afers Socials i gent gran.

salut@bascara.cat

Sílvia Cortada Pineda (ERC-AM)

Cultura i Joventut

cultura@bascara.cat

Joan Montané Baqué (ERC-AM)

Esports

mediambient@bascara.cat

Marta Papiol Batalla (ERC-AM)

Ensenyament

ensenyament@bascara.cat

Competències de la Junta de Govern Local

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis